Job vacancy

Cinemaximiliaan zoekt een ALGEMEEN COÖRDINATOR (m/v/x)

Cinemaximiliaan
is een sociaal en artistiek initiatief met als doel authentieke verbindingen te
leggen tussen individuen met een verschillende achtergrond. We staan open
voor iedereen en gaan actief op zoek zowel naar nieuwkomers in
asielzoekerscentra als naar het brede artistieke veld.

De presentatie en
creatie van film, muziek en kunst zijn de vonk om gemeenschappelijke ervaringen
te creëren. Ook sociale evenementen, bijeenkomsten en samen tafelen geven
energie aan de gemeenschap van Cinemaximiliaan.

We verwelkomen
mensen in ons projecthuis in Molenbeek, een warme plek die uitnodigt tot
verbinding en die het toeval een handje helpt. Door verschillen te omarmen en
ieders creatieve capaciteiten te stimuleren, willen we een meer inclusieve
samenleving bevorderen en realiseren.

Gwendolyn Lootens, kunstenaar en filmmaker, startte dit initiatief
samen met Gawan Fagard, kunsthistoricus en film programmator. Het begon in 2015
met dagelijkse filmvertoningen in een geïmproviseerd kamp in het
Maximiliaanpark in Brussel. Onder hun leiding groeide Cinemaximiliaan
razendsnel dankzij de inzet van een uitgebreid netwerk van vrijwilligers, onder
wie vele nieuwkomers.

Na 6 jaar groei willen beide oprichters zich meer focussen op hun
eigen artistieke praktijk in combinatie met hun initiële passie binnen
Cinemaximiliaan: het bouwen en onderhouden van relaties met nieuwkomers voor
Gwendolyn, de ontwikkeling van artistieke programma’s en projecten voor Gawan.
Cinemaximiliaan zoekt naar de geschikte kandidaat om mee te schrijven aan een
nieuw hoofdstuk van een organisatie in transitie en blijvende ontwikkeling.

Functie en
takenpakket

Als algemeen
coördinator bij Cinemaximiliaan ben je in de eerste plaats een verbinder. Je bent
daarbij verantwoordelijk voor het dagelijks beleid en de operationele werking
van de organisatie. Hierbij zet je de vernieuwde missie van Cinemaximiliaan -in
de intro omschreven- samen met een gemotiveerd team en geëngageerde
vrijwilligers om in de praktijk.

 • Je ontwikkelt in samenspraak met de raad van
  bestuur – aan wie je rapporteert – een strategisch plan van waaruit de
  organisatie duurzaam kan blijven ontwikkelen.
 • Samen met het team ontwikkel je het inhoudelijke
  beleid van Cinemaximiliaan, als leidraad voor de keuze van toekomstige
  projecten.
 • Je ontwikkelt een visie rond HR en
  organisatiestructuur, vertaalt dit in een beleid om dat vervolgens in de
  praktijk te implementeren.
 • Je inspireert en stuurt een team van
  projectleiders aan. Je ontwikkelt samen met hen kwaliteitsvolle projecten en
  bewaakt de concretisering, kwaliteit en opvolging ervan. Je stimuleert overleg
  en bevordert interne communicatie.
 • Je draagt de eindverantwoordelijkheid over het
  financiële beleid. Je toetst de inhoudelijke plannen aan de financiële
  mogelijkheden en je gaat in samenspraak
  met het team actief op zoek naar alternatieve financieringsbronnen.
 • Samen met het team werk je aan de uitstraling van
  Cinemaximiliaan naar de buitenwereld en je versterkt het professioneel netwerk.
 • Je houdt de vinger aan de pols van het
  sociaal-culturele werkveld in Brussel en daarbuiten en speelt in op actuele
  vragen, noden en opportuniteiten.

Profiel

Wij zoeken:

 • een coördinator, coach en verbinder
 • een charismatische vertegenwoordiger van Cinemaximiliaan
  met een hart voor nieuwkomers en affiniteit met de visie en missie van
  Cinemaximiliaan
 • relevante ervaring in een leidinggevende functie
  bij voorkeur in een sociale en/of socio-culturele organisatie
 • een persoon met strategisch inzicht en realiteitszin,
  die ook outside the box kan denken
 • een mensgerichte en participatieve houding
 • een echte communicator en teamspeler,
  stressbestendig
 • een goede kennis van het Nederlands
  (subsidieaanvragen, rapportering), Engels (interne & externe communicatie) en
  Frans; kennis van een andere taal is een plus
 • een kennis van Brussel en Vlaanderen op politiek
  en administratief niveau; kennis van de federale en Europese structuren zijn
  een plus
 • bereidheid tot avond- en weekendwerk

Aanbod

Wij bieden:

 • Een uitdagende job met ontwikkelingsmogelijkheden
  binnen een warm, gedreven en divers team van medewerkers, vrijwilligers en
  sympathisanten.
 • De mogelijkheid om actief mee te werken aan een
  maatschappelijk engagerend en innovatief project.
 • Een deeltijds contract van onbepaalde duur om te
  starten, met het oog op uitbreiding naar voltijds.  Verloning volgens barema 329, er wordt
  rekening gehouden met relevante werkervaring.
 • Extra’s: laptop, woon-werkverkeer en
  telefoonvergoeding.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.  

Hoe solliciteren

Voor vragen over de vacature en de selectieprocedure kan je mailen
naar vacature@cinemaximiliaan.org.

Stuur je motivatiebrief, CV en referenties ten laatste op 26 november 2021 naar ditzelfde adres met als
onderwerp ‘vacature algemeen coördinator’.

Procedure

Je krijgt steeds
bevestiging van ontvangst van je sollicitatie.

Een eerste selectie gebeurt op basis van je motivatie en CV. Indien je geselecteerd wordt, volgt een gesprek met een panel tussen 1 en 10 december 2021.

Deze functie
staat open voor iedereen. Cinemaximiliaan werft aan op basis van visie en
aanpak, je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, etnische,
religieuze, culturele achtergrond, leeftijd of handicap.

Cinemaximiliaan is looking for a GENERAL COORDINATOR (m/f/x)

Cinemaximiliaan is a social and artistic initiative aiming to create
authentic connections between individuals from diverse backgrounds. Open to
all, we actively reach out to both newcomers in asylum centers and to the wide
artistic field.

The presentation and creation of film, music and art are the spark to
generate common experiences. Also social events, gatherings and collective
meals energize the Cinemaximiliaan community.

We welcome people in our social guest house in Molenbeek, a warm place
to connect, breathe and orchestrate coincidence. By embracing differences and
stimulating everyone’s creative capacities, we want to promote and practice a
more inclusive society.

Gwendolyn
Lootens, artist and filmmaker, started this initiative together with Gawan
Fagard, art historian and film programmer. It started in 2015 with daily film
screenings in the refugee camp in the Maximilian Park in Brussels. Under their
leadership, Cinemaximilian grew at lightning speed, thanks to the efforts of an
extensive network of volunteers, including many newcomers.

After 6 years of
growth, both founders want to focus more on their own artistic practice in
combination with their initial passion within Cinemaximiliaan: building and
maintaining relationships with newcomers for Gwendolyn, developing artistic
programs and projects for Gawan. Cinemaximilian is looking for the right
candidate to co-write a new chapter of an organization in transition and
ongoing development.

Function and
tasks

As general
coordinator at Cinemaximiliaan you are first and foremost a connector. You are
responsible for the daily policy and operational functioning of the
organization. You put the renewed mission of Cinemaximilian -as described in
the intro- into practice together with a motivated team and committed
volunteers.

 • You develop, in consultation with the board of
  directors – to whom you report – a strategic plan from which the organization
  can continue to develop sustainably.
 • Together with the team you develop the content
  policy of Cinemaximilian, as a guideline for the choice of future projects.
 • You develop a vision around HR and organizational
  structure, translate this into a policy and then implement this in practice.
 • You inspire and guide a team of project leaders.
  You develop qualitative projects together with them and monitor their
  implementation, quality and follow-up. You stimulate consultation and promote
  internal communication.
 • You have the final responsibility for the
  financial policy. You test the project plans against the financial
  possibilities and, in consultation with the team, actively seek alternative
  sources of funding.
 • Together with the team you work on the image of
  Cinemaximilian to the outside world and you strengthen the professional
  network.
 • You keep a finger on the pulse of the
  socio-cultural work field in Brussels and beyond and anticipate current
  questions, needs and opportunities.

Profile

We are looking
for:

 • a coordinator, coach and connector
 • a charismatic representative of Cinemaximilian
  with a heart for newcomers and affinity with the vision and mission of
  Cinemaximilian
 • relevant experience in a managerial position,
  preferably in a social and/or socio-cultural organization
 • a person with strategic insight and sense of
  reality, who can also think outside the box
 • a people-oriented and participative attitude
 • a real communicator and team player, stress
  resistant
 • good knowledge of Dutch (grant applications,
  reporting), English (internal & external communication) and French;
  knowledge of another language is a plus
 • a knowledge of Brussels and Flanders at political
  and administrative level; knowledge of federal and European structures is a
  plus
 • willingness to work evenings and weekends

Offer

We offer:

 • a challenging job with development opportunities
  within a warm, passionate and diverse team of staff, volunteers and supporters.
 • the opportunity to actively participate in a
  socially engaging and innovative project.
 • a part-time contract of indefinite duration to
  start with, with a view to expanding to full-time.  Remuneration according to barema 329,
  relevant work experience will be taken into account.
 • Extras: laptop, commuting allowance and telephone
  allowance.
 • Starting as soon as possible. 

How to apply

For questions
about the vacancy and the selection procedure, please send an email to
vacature@cinemaximiliaan.org.

Send your
motivation letter, CV and references no
later than November 26, 2021
to this same address with the subject ‘vacancy
general coordinator’.

Procedure

You will always
receive confirmation of receipt of your application.

An initial
selection will be based on your motivation and CV. If selected, an interview
with a panel will follow between December 1 and 10, 2021.

This position is
open to everyone. Cinemaximiliaan recruits based on vision and approach, your
qualities and skills, regardless of your gender, gender, ethnic, religious,
cultural background, age or disability.